برگر سفارشی بزرگ

3000 تومان


برگر سفارشی متوسط مک

2000 تومان


برگر سفارشی اسلایدری

1000 تومان


برگر مخصوص فودمی

12000 تومان


دوبل چیز برگر

19000 تومان


چیز برگر

14000 تومان


چیکن چیزبرگر

13000 تومان


رویال برگر

14000 تومان


دوبل برگر

18000 تومان


چیکن برگر

11000 تومان


ماشروم برگر

15000 تومان


کلاسیک برگر

16000 تومان


بره چیز برگر

14000 تومان


اسلایدر گوشت پنیر

6500 تومان


اسلایدر مرغ پنیر

5500 تومان

X