برگر سفارشی بزرگ

7000 تومان


برگر سفارشی متوسط مک

4500 تومان


برگر سفارشی اسلایدری

2500 تومان


برگر مخصوص فودمی

39000 تومان


دوبل چیز برگر

72000 تومان


چیز برگر

48000 تومان


چیکن چیزبرگر

42000 تومان


رویال برگر

47000 تومان


دوبل برگر

62000 تومان


چیکن برگر

45000 تومان


ماشروم برگر

48000 تومان


کلاسیک برگر

45000 تومان


بره چیز برگر

63000 تومان


اسلایدر گوشت پنیر

16000 تومان


اسلایدر مرغ پنیر

12500 تومان

X