پیتزا سفارشی مینی

2000 تومان


پیتزا سفارشی یک نفره

3000 تومان


پیتزا سفارشی دو نفره

5000 تومان


پیتزا اسپشال یک نفره

19000 تومان


پپرونی یک نفره

18000 تومان


چیکن یک نفره

20000 تومان


استیک یک نفره

23000 تومان


سبزیجات یک نفره

15000 تومان


رست بیف یک نفره

22000 تومان


مخصوص دونفره

25000 تومان


چهار فصل

32000 تومان


دریایی یک نفره

18000 تومان


خانواده (6نفره)

80000 تومان


لاکچری یک نفره

27000 تومان


گوشت و قارچ یک نفره

20000 تومان


مرغ و قارچ یک نفره

17000 تومان


کراکوف یک نفره

20000 تومان


بوقلمون یک نفره

24000 تومان

X