پیتزا سفارشی مینی

6000 تومان


پیتزا سفارشی یک نفره

10000 تومان


پیتزا سفارشی دو نفره

15000 تومان


پیتزا اسپشال یک نفره

69000 تومان


پپرونی یک نفره

56000 تومان


چیکن یک نفره

61000 تومان


استیک یک نفره

80000 تومان


سبزیجات یک نفره

48000 تومان


رست بیف یک نفره

73000 تومان


مخصوص دونفره

92000 تومان


چهار فصل

112000 تومان


دریایی یک نفره

70000 تومان


خانواده (5نفره)

220000 تومان


لاکچری یک نفره

65000 تومان


گوشت و قارچ یک نفره

59000 تومان


مرغ و قارچ یک نفره

63000 تومان


کراکوف یک نفره

56000 تومان


بوقلمون یک نفره

54000 تومان

X