ساندویج سفارشی کوچک

1000 تومان


ساندویج سفارشی متوسط

5000 تومان


ساندویج سفارشی بزرگ

5000 تومان


ساندویج گوشت و قارچ

42000 تومان


بندری

بندری

28000 تومان


ساندویچ فیله مرغ

40000 تومان


هات داگ پنیری بزرگ

35000 تومان


ژامبون گوشت

32000 تومان


بیکن گوشت متوسط

29000 تومان


هندی متوسط

19000 تومان


فلافل

16000 تومان


زبان متوسط

29000 تومان


دل و جیگر

38000 تومان


مرغ و قارچ

36000 تومان


بوقلمون

48000 تومان


اسنک مخصوص (یک جفت)

12000 تومان


اسنک مرغ (یک جفت)

16000 تومان


اسنک گوشت (یک جفت)

26000 تومان


اسنک میکس ( یک جفت )

20000 تومان

X