ساندویج سفارشی کوچک

1000 تومان


ساندویج سفارشی متوسط

2000 تومان


ساندویج سفارشی بزرگ

2500 تومان


ساندویج گوشت و قارچ

19000 تومان


بندری

بندری

7500 تومان


ساندویچ فیله مرغ

10000 تومان


هات داگ پنیری بزرگ

8000 تومان


ژامبون گوشت

8000 تومان


بیکن گوشت متوسط

8000 تومان


هندی متوسط

6000 تومان


فلافل

6000 تومان


زبان متوسط

16000 تومان


دل و جیگر

9000 تومان


مرغ و قارچ

13000 تومان


بوقلمون

11000 تومان


اسنک مخصوص (یک جفت)

6000 تومان


اسنک مرغ (یک جفت)

7000 تومان


اسنک گوشت (یک جفت)

8000 تومان


اسنک میکس ( یک جفت )

8000 تومان

X