توجه داشته باشيد كه بهترين زمان اندازه گيري وزن ابتداي صبح، پس از تخليه مثانه و با لباس راحتي مي باشد. سعي كنيد هميشه خود را با يك ترازوي مشخص وزن كرده و براي ترازوي خود جاي ثابتي را در نظر بگيريد.


X